Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.

Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel gevestigd te Bosrand 20,
5768 RZ Meijel.

Artikel 1. Definities
De volgende definiëringen hebben (in deze algemene voorwaarden) te gelden:
1.1
Onder verhuurder/verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan: met beperkte
aansprakelijkheid Partyverhuur d’n Hangtafel, hierna ook te noemen “ d’n Hangtafel ”,
gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2
Onder huurder/koper/opdrachtgever wordt verstaan: iedere (potentiële) wederpartij die
een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of
beroep, of een (natuurlijk) rechtspersoon, of (rechtelijk) lichaam is.
1.3
Onder overeenkomst wordt verstaan: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van
een bestelling van huurder dan wel de aanvaarding van de niet herroepen
offerte van verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of bezorging-/afleverbon.
1.4
Onder gebruiksdag wordt verstaan: een dag als rekeneenheid voor duur van een
huurperiode; de gebruiksdag gaat in, 5 uren vóór datum en tijdstip van aanvang van
het evenement bij de eindverbruiker, en heeft een duur van 24 uren (aldus tot 19 uren
na tijdstip aanvang evenement).
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding, leverantie en prestatie en
iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van
deze voorwaarden niet door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2
Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van huurder is uitgesloten.
2.2
Acceptatie van goederen leidt automatisch tot akkoord met de toepasselijkheid van de
Algemene Voorwaarden van d’n Hangtafel.
Artikel 3. Offertes
3.1
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
veertien dagen na dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven. Verhuurder is
gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding
van deze offerte door huurder. In dat geval is tussen partijen geen overeenkomst
van kracht.
3.2
Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief de geldende BTW
en exclusief kosten, waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten.
3.3
Indien de aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag
opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
2
3.4
Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale
omstandigheden en normale werkuren.
3.5
Een aanbieding is voor opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk
door haar is bevestigd.
Artikel 4. Uitvoering huurovereenkomst
4.1
De overeenkomst voor huur en verhuur komt tot stand op het moment dat er
overeenstemming is bereikt met betrekking tot de zaken, data van de
terbeschikkingstelling en de huurprijs van de zaken en dit door opdrachtnemer
schriftelijk is bevestigd. Evident is ook steeds artikel 1.3 van toepassing.
4.2
Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de
benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4
Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5
Opdrachtgever zal uitsluitend gekwalificeerd personeel voor het gebruiken van
apparatuur toestaan.
4.6
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen
(stroom, brandstof) en indien van toepassing het dagelijks controleren van het
oliepeil. De kosten van smeerolie kunnen na overleg van kwitanties in rekening worden
gebracht van opdrachtnemer.
4.7
Opdrachtgever zal gehuurde zaken periodiek controleren en tijdig voor servicebeurten
aanbieden waarbij de kosten, verband houdend met dagelijks onderhoud voor
rekening komen van de opdrachtgever. De kosten voor de servicebeurten komen voor
rekening van opdrachtnemer.
4.8
Indien gehuurde zaken na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig bij
opdrachtgever zijn geretourneerd is opdrachtnemer gerechtigd voor elke dag waarmede
de overeengekomen termijn wordt overschreden kosten in rekening te brengen.
Uitgangspunt is dan minimaal de geldende dag verhuurprijs.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
3
4.9
Opdrachtgever verplicht zich de gehuurde zaken schoon en in dezelfde staat en aantal
als bij ontvangst te retourneren. Vervuiling, manco’s als wel beschadigingen of wat dies
meer zij kunnen immer na retourdatum door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden
kenbaar gemaakt. Indien de zaken door opdrachtnemer moeten worden
gereinigd zullen minimaal de volledige reinigingskosten in rekening worden gebracht bij
opdrachtgever. Indien manco’s en beschadigingen worden geconstateerd wordt de
zaak tegen nieuwwaarde bij opdrachtgever in rekening gebracht.
4.10
Levering van dranken en andere consumptiegoederen wordt in rekening gebracht
inclusief statiegelden.
4.11
Pallets, kisten, kratten e.d. worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Mits in
goede staat worden deze zaken tegen factuurbedrag teruggenomen.
4.12
Ten aanzien van tenten en toebehoren:
A) Indien een tent met eventuele toebehoren door opdrachtnemer moet worden
geplaatst zal opdrachtgever op moment van reservering opgave doen van de exacte
opstellingsplaats welke zal worden opgenomen in de huurovereenkomst.
B) Het terrein van plaatsing dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor zwaar en
lang (uitzonderlijk) verkeer. De ondergrond dient hard en vlak te zijn; dit ter
beoordeling aan opdrachtnemer.
C) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor toestemming en betaling van verschuldigde
bedragen (legeskosten, precario, huur, etc.) ter zake de eigenaar van het terrein of
het gebouw.
D) Opdrachtgever verplicht zich aan opdrachtnemer tijdig schriftelijk opgave te doen van
de loop en ligging van alle leidingen zoals aan-, afvoer- en energieleidingen. Bij
onjuiste of geen opgave is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade en
gevolgschade, voortvloeiend uit zijn nalatigheid.
E) In geval van sneeuwval verplicht opdrachtgever zich onmiddellijk
verwarmingstoestellen in te schakelen om volledige ontdooiing te waarborgen. Er
bestaat instortingsgevaar indien er meer dan drie centimeter sneeuw op de tenten ligt.
4.13
Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot terbeschikkingstelling
van gering afwijkende of soortgelijke zaken t.o.v. het bestelde, zonder dat dit
grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
Artikel 5. Annulering van overeenkomst
5.1
Indien een overeenkomst geheel of ten dele door opdrachtgever wordt geannuleerd, is
opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan opdrachtnemer te betalen
volgens onderstaand schema:
A) Bij annulering meer (tot) dan één maand voor feitelijke terbeschikkingstelling is
opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 25% van de huur-
/aanneemsom.
B) Bij annulering binnen één maand voor feitelijke terbeschikkingstelling is
opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 50% van de huur-
/aanneemsom. Indien de gehuurde zaken reeds op verzoek van opdrachtgever zijn
afgeleverd, is opdrachtgever de volledige huur-/aanneemsom verschuldigd.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
4
5.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever in
de gelegenheid om de kosten van annulering als genoemd in artikel 5 onder A)
en B) af te kopen. Door betaling van een toeslag van 3,5 % op de totale offerte/factuur
is opdrachtgever tot aan de dag van levering gevrijwaard van de kosten van een
eventuele annulering door opdrachtgever.
5.3
Bij annulering op de dag van terbeschikkingstelling zelf door opdrachtgever, is
opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige huur-/aanneemsom. In dit geval
is de vrijwaring van kosten door betaling van een toeslag als genoemd onder artikel 5.2
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 6. Wijziging overeenkomst
6.1
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan
wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
Artikel 7. Meer- en minderwerk
7.1
Meerwerk is al hetgeen buiten de overeenkomst valt.
7.2
Minderwerk is al hetgeen binnen de overeenkomst valt, echter wat niet daadwerkelijk
gepresteerd of geleverd is geweest op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en/of
door actief nalaten van opdrachtnemer.
7.3
Indien tijdens of na de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat meer-/minderwerken
(al dan niet voor of door derden) (lijken of blijken te) (zijn) ontstaan, dan maakt
opdrachtnemer hiervan zo spoedig als van haar mag worden verwacht melding aan
opdrachtgever.
7.4
Meer- en minderwerken en de daaruit voortvloeiende consequenties zullen in onderling
overleg tussen partijen worden bepaald.
Artikel 8. Levertijd
8.1
Een overeengekomen levertijd is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar is geen fatale
termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.
Weigering of terugzending van hetzij geheel hetzij een gedeelte van het gekochte
behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Alle daaraan verbonden
kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 9. Garantie
9.1
De deugdelijkheid van geleverde en verwerkte zaken wordt door opdrachtnemer
gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze
betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan
opdrachtnemer door leverancier/fabrikant is gegeven. Daarbij geldt voor
toepasselijkheid van garantie, de datum van levering aan opdrachtnemer.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
5
9.2
Indien er sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout, heeft opdrachtgever
recht op herstel. De opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien
herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien
herstel niet meer mogelijk is.
9.3
De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:
A) Indien schade het gevolg is van een opzet of onjuiste behandeling door opdrachtgever
of indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of
veranderingen verricht of laat verrichten;
B) Indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.
9.4
Buiten de garantie vallen:
A) Kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in
kwaliteit, kleur, vorm en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
B) Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege
opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;
C) Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in
het milieu.
Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Wet. Alle rechten inzake verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen,
tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer,
ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
10.2
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van
opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden gebracht. Dit is niet van toepassing indien en voor zover dit zaken betreft
uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken.
10.3
Bij het geven van een opdracht tot reproductie van door de auteurswet of enig ander
(industrieel) (eigendoms)recht beschermde objecten verklaart opdrachtgever
dat er geen inbreuk op dit recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij
opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel materieel als immaterieel.
Artikel 11. Ontbinding overeenkomst
11.1
De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in
de volgende gevallen:
A) Indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid
te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan
wel in onvoldoende mate gegeven is;
B) Indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
6
11.2
In de genoemde gevallen is opdrachtnemer (bovendien) bevoegd de verdere uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over
te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding
te vorderen.
11.3
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 12. Retentierecht
12.1
Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich
heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle
met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:
A) De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf;
B) De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door
opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten;
C) Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een
overeenkomst.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1
In geval van koop blijven de door opdrachtnemer geleverde zaken zijn eigendom totdat
de opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst is
nagekomen.
13.2
Door opdrachtnemer geleverde zaken die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig
ander recht op te vestigen.
13.3
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat
dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in
lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaken voor
de opdrachtgever beheren, weg te halen of te doen laten weghalen. De opdrachtgever is
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van 10 % van het door hem
verschuldigde per dag.
13.4
Indien derden enig recht op (de onder eigendomsvoorbehoud) geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
7
Artikel 14. Reclames, gebreken, klachttermijnen
14.1
Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen zeven dagen na de levering
van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden.
Het voldoen van het geleverde aan hoedanigheid, deugdelijkheid, aantallen en/of
kwaliteitsnormen dient bij levering te worden gecontroleerd. Klachten hieromtrent
dienen
terstond - binnen drie uren na levering - schriftelijk te worden gemeld. Een
opdrachtgever die het geleverde niet bij aflevering heeft onderzocht/gecontroleerd,
wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan.
14.2
Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
14.3
Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever geconstateerd
wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van
dat wat is overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren
tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormering constateert dat het resultaat
van de verrichte werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, dient en zal de
opdrachtgever opdrachtnemer per omgaande telefonisch een vervolgens
schriftelijk, per e-mail en post hiervan in kennis (te) stellen. Ter telefonische in
kennisstelling dient het algemeen telefoonnummer van opdrachtnemer, vermeld in de
ondertekening van deze algemene voorwaarden. Dit nummer is dagelijks tot één uur na
middernacht bereikbaar.
14.4
Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is
geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van
artikel 18 (Aansprakelijkheid).
14.5
Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn
betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 16 (Betaling) noch reden zijn om de
betalingsverplichting op te schorten.
14.6
Indien zaken niet naar behoren werken of defect raken dient opdrachtnemer
onmiddellijk telefonisch en vervolgens per e-mail of fax te worden geïnformeerd door
opdrachtgever.
14.7
Het zelf verrichten van reparaties is slechts toegestaan op uitdrukkelijke toestemming
van opdrachtnemer.
Artikel 15. Prijsverhoging
15.1
Indien opdrachtnemer met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: als tijdens de looptijd van de
overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten, tengevolge van
een wijziging in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of
beschikkingen van overheidswege van een dwingendrechtelijk karakter, of indien
wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van bv.
gebruikte hulpstoffen, materialen, brandstoffen, transportmiddelen en dergelijke.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
8
15.2
Indien de prijsverhoging meer dan 10 % is, heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 16. Betaling
16.1
Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de
overeengekomen prijs geschieden netto contant, voorafgaand aan levering en
zonder korting en/of verrekening.
16.2
In geval opdrachtgever toestemming heeft van opdrachtnemer om op rekening af te
nemen, dient de betaling binnen zeven dagen na factuurdatum, zonder korting
en/of verrekening te zijn voldaan.
16.3
In geval opdrachtnemer door opdrachtgever is gemachtigd middels automatische
incasso bedragen van diens rekening af te schrijven, dan geschiedt dit binnen
zeven dagen na factuurdatum.
16.4
In geval een automatische incasso gestorneerd wordt, zal opdrachtnemer een tweede
incasso bewerkstelligen. Indien ook deze niet slaagt, wordt de gehele
vordering op opdrachtgever direct opeisbaar en wordt gehandeld naar artikel 16.7 alsook
dat nadien conform artikel 16.1 gehandeld wordt.
16.5
Betaling dient te geschieden:
A) In geldige Nederlandse valuta (Euro);
B) Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer;
C) Door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld
rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer;
D) Netto, zonder enige korting of verrekening.
16.6
Na het verstrijken van zeven dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim;
de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1,5 % per maand of gedeelte van
een maand.
16.7
In geval van (kennelijke, dreigende, op handen zijnde) beëindiging van bedrijf,
liquidatie, insolventie, of een (voornemen tot aanvraag van, of aangifte van)
faillissement of surséance van betaling, of het (voornemen tot) onderhandse
schuldsanering, of het overlijden van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen
onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd ter incassering van haar
vordering alsdan onmiddellijk alle middelen rechtens aan te wenden.
16.8
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle
opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
9
16.9
Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen
alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen
betalingsvoorwaarden te eisen.
16.10
Twisten ten aanzien van facturen dienen per omgaande door opdrachtgever aan
opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Twisten leiden nimmer tot opschorting of
ontslag van betalingsverplichtingen.
16.11
Speciaal bestelde of vervaardigde zaken, hieronder ook te verstaan door opdrachtnemer
ingehuurde zaken, dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan,
ongeacht of deze zaken door opdrachtgever al dan niet zijn afgehaald. Speciaal bestelde
of vervaardigde zaken worden niet gecrediteerd en/of retour genomen.
16.12
Voor verhuurartikelen geldt een borgtarief. Dit tarief geldt conform volgend schema, met
als uitgangspunt de artikel-factuurprijzen (bedragen incl.BTW):
- Artikelen tot € 250,00 borgsom € 50,00
- Artikelen van € 250,00 tot € 500,00 borgsom € 100,00
- Artikelen van € 500,00 tot € 1.000,00 borgsom € 150,00
- Artikelen vanaf € 1.000,00 borgsom € 250,00
Bij correcte retournering van de gehuurde artikelen wordt de borgsom volledig
gerestitueerd aan de opdrachtgever.
16.13
In conformiteit met artikel 4.9 geldt, dat vervuiling, manco’s als wel beschadigingen of
wat dies meer zij en de daaruit voortkomende kosten conform artikel 4.9 eerstens op de
borgsom worden verrekend, en indien de borgsom niet toerreikend blijkt, voor het
meerdere deel door de opdrachtgever netto contant bij constatering aan de
opdrachtnemer dienen te worden vergoed.
Artikel 17. Incassokosten
17.1
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste € 2.950,00 15% met een minimum van € 125,00
- over het meerdere tot € 5.900,00 10%
- over het meerdere tot € 14.525,00 8%
- over het meerdere tot € 59.000,00 5%
- over het meerdere 3%
17.2
Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
17.3
De koper is jegens de verkoper alle door verkoper gemaakte redelijke gerechtelijke
kosten verschuldigd van alle instanties.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van opdrachtnemer of door haar leidinggegeven ondergeschikten.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
10
18.2
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien en conform de in de branche geldende
gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
18.3
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag dat in het
betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.
18.4
Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het bedrag van de factuur
van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden te berekenen over
dat deel van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.5
Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer
niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend was of
behoorde te zijn.
18.6
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot
schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook.
18.7
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen,
stagnatie, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan.
18.8
Opdrachtnemer erkent geen enkele aansprakelijkheid (waaronder bovendien
aansprakelijkheid m.b.t. milieuschaden) indien deze schade is ontstaan door verkeerd
en/of ondeskundig gebruik van de geleverde zaken door opdrachtgever.
18.9
Beschadigde of verloren zaken, alsook breuk of enige kwaliteitsvermindering,
alsook de geleverde zaak ter vervanging van de beschadigde of verloren zaak zijn
gedurende de gehele huurperiode voor rekening van opdrachtgever. Vergoeding van
zaken geschiedt tegen nieuwwaarde.
18.10
Opdrachtgever verplicht zich maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging,
diefstal of anderszins en zo nodig de gehuurde zaken te verzekeren.
18.11
Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, leges,
precario, staangelden, milieulasten en/of aanverwante risico’s en kosten, voortvloeiend
uit het gebruik van de gehuurde zaken.
18.12
Onverminderd het bepaalde in artikel 18. lid 1 t/m 10, houdt de opdrachtnemer de
opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele storm- en/of brandschade alsook de
gevolgschade aan geleverde zaken. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer in welke zin
ook is in dit verband uitgesloten.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
11
18.13
Door betaling van een toeslag van 1,5 % op de totale offerte/factuur is de
opdrachtgever gevrijwaard van eventuele storm- en/of brandschade aan goederen van
opdrachtnemer; zulks evenwel te allen tijde met een eigen risico ad € 250,00 excl. BTW.
18.14
In alle gevallen en te allen tijde geldt, dat opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor
het eigen deel uit hoofde van de overeenkomst.
18.15
Onverminderd al het bepaalde in deze algemene voorwaarden is de opdrachtgever te
allen tijde aansprakelijk indien/voor schade/kosten die zijn ontstaan door
opzet of grove schuld van opdrachtgever of van enige persoon die handelt of handelen in
naam van de opdrachtgever. Toeslagen ter vrijwaring van kosten, als bedoeld in
artikel 5.2 en 18.12 van deze algemene voorwaarden, kunnen de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever in het verband van dit artikel 18.14 uitdrukkelijk geenszins en
nimmer uitsluiten.
18.16
Het vaststellen van schade(n) c.q. verlies en dergelijke, en kosten in dit verband is enkel
voorbehouden aan opdrachtnemer, welke constatering voor partijen
bindend is.
Artikel 19. Overmacht
19.1
Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en/of vertragen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te
rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen weersgesteldheid en/of
weersomstandigheden, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen in welke zin en om
welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer,
onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, staat van beleg, stremming
van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie,
dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook, maatregelingen van overheidswege
e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
19.2
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis
had moeten nakomen.
19.3
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de
periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval aan één of beide
zijden verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.4
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
12
Artikel 20. Transport
20.1
Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de
zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het
risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken.
20.2
Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen
van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is opdrachtnemer gerechtigd deze
zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te
(doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan.
20.3
Transport geschiedt tegen de door opdrachtnemer vastgestelde tarieven.
20.4
Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor lostijd
geldt eveneens maximaal 15 minuten.
20.5
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en berijdbaarheid van
de laad- en loslocatie. Laad- en loslocatie dient voor alle transportmiddelen van
opdrachtnemer bereikbaar, toegankelijk en berijdbaar te zijn. Hiervan dient
opdrachtgever bij opdracht een opgave te verstrekken. Eventuele (gevolg)kosten
(hieronder begrepen extra lostijd) als gevolg van nalaten van verstrekken van
informatie, onjuiste informatie of onvoorziene omstandigheid aan zijde van
opdrachtgever, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.
20.6
Opdrachtnemer houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen.
20.7
Indien zaken door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht
opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze
hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten
aan zijde van opdrachtnemer gelden.
20.8
Zaken dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij
elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke
waarvan de opdrachtnemer de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal
brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan opdrachtnemer.
20.9
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij zon- en feestdagen, alsmede bij
werkdagen voor 07.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.
20.10
Transportmiddelen van de opdrachtnemer (of derden) kunnen indien door
opdrachtnemer gewenst, te allen tijde bij opdrachtgever worden gestald gedurende dat
de gehuurde zaken zich bij opdrachtgever bevinden. Opdrachtnemer verplicht zich niet
tot op- en afladen van transportmiddelen alsmede uitstallen of uitventen van zaken
bij de opdrachtgever.
20.11
Indien opdrachtgever het voornoemde in artikel 20.10 op enige andere wijze wenst, dan
worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend aan opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden van Partyverhuur d’n Hangtafel.
13
20.12
Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als
omschreven in de overeenkomst.
Artikel 21. Speciale opdrachten
21.1
Indien een artikel speciaal vervaardigd, besteld, aangepast of gerepareerd dient worden,
is koper gehouden om het artikel binnen zeven dagen na berichtgeving van
beschikbaarheid, af te nemen. Na deze zeven dagen zijn de risico's van deze zaken
geheel voor rekening van opdrachtgever onverminderd het recht van opdrachtnemer
hiervoor opslagkosten in rekening te brengen en onverminderd de betalingsverplichting
conform het in art. 16 (Betaling) gestelde.
Artikel 22. Hardheidsclausule
22.1
In het geval zich situaties voordoen waarin de termen van redelijkheid en billijkheid in
het geding of gedrang zouden zijn bij toepasselijkheid van de uit deze algemene
voorwaarden voortvloeiende bepalingen, dan is er geen sprake van strikte
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. In een dergelijke situatie wordt
(indien van toepassing, in overleg tussen partijen) gehandeld naar termen van
redelijkheid en billijkheid alsmede de in het algemene verkeer geldende opvattingen.
22.2
Misbruik van deze algemene voorwaarden wordt van alle zijden uitgesloten. Indien
misbruik van deze algemene voorwaarden wordt vermoedt, worden de (vermoedelijk)
misbruikte rechten/bepalingen (uit deze overeenkomst) geacht geen opgeld te doen en
zullen partijen slechts handelen in hun belang naar rechtmatigheid.
Artikel 23. Geschillen
23.1
Er is sprake van een geschil indien een der partijen verklaart dat zulks het geval is.
Ingeval een geschil stellen partijen elkaar onverwijld en per omgaande, alsook per
omgaande bovendien schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis. Correspondentie in
vervolg ten aanzien van het geschil geschiedt uitsluitend schriftelijk.
23.2
Ingeval een geschil wordt in onderling overleg tussen partijen getracht in der minne een
oplossing ter beslechting van het geschil te vinden waarbij de termen van redelijkheid en
billijkheid alsmede de in het verkeer en in de branche geldende opvattingen de
uitgangspunten vormen.
23.3
Te allen tijde is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
23.4
Eventuele geschillen tussen partijen, welke niet onderling door partijen kunnen worden
beslecht, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde civiele
(Kanton)Rechter te ’s-Hertogenbosch tenzij in het voorkomend geval, de Wet anders
voorschrijft of een partij terecht eist, de procedure voor een andere (Kanton)Rechtbank
te voeren. Onze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website:
www.Hangtafel.nl/contact.